Yhdistyksen säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
 
Yhdistyksen nimi on
 
Suomen Metallinetsijät ry SME
 
ja sen kotipaikka on Kokkola
 
 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
 
Yhdistyksen tarkoituksena on
 
Edistää metallinetsintäharrastuksen tunnettavuutta Suomessa sekä toimia yhteistyössä Museoviraston ja muiden viranomaisten kanssa. Tukea ja kehittää harrastajien tietämystä harrastukseen liittyvistä laeista ja määräyksistä.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 
Järjestää jäsentenvälisiä tapaamisia, edesauttaa paikallisosastojen perustamista, järjestää metallinetsinten käyttökoulutusta sekä osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan erilaisiin messuihin ja vastaaviin tapahtumiin. Tiedottaa jäsenilleen harrastukseen liittyvien lakien ja sääntöjen muutoksista.
 
Yhdistys pyrkii tekemään yhteistyötä, arkeologian harrastajien ja ammattilaisten kanssa sekä muiden viranomaisten tai yhteisöjen kanssa joita harrastus voi hyödyttää.
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 
Voi kerätä liittymis- ja jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.
 
3. Jäsenet
 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
 
 
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja eivät suorita jäsenmaksuja.
 
6. Hallitus
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 
8. Tilikausi ja tilintarkastus
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 
9. Yhdistyksen kokoukset
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 
 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.
 
Kokouskutsu voidaan myös ilmoittaa yhdistyksen ylläpitämällä internetsivustolla taikka sähköisellä keskustelufoorumilla. Tämä ei kuitenkaan korvaa sähköpostitse tehtävää ilmoitusta.
 
11. Vuosikokous
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. kokouksen avaus
 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.