Etsintä

 

Suomen Metallinetsijät Ry:n eettiset säännöt

 
1. Kunnioitan julkista ja yksityistä maata sekä omaisuutta.
2. En etsi lupaa kysymättä muilla kuin erikseen vapaaksi tietämilläni alueilla.
3. En aiheuta vahinkoa omaisuudelle tai rakennuksille.
4. Toimitan löytämäni roskat asianmukaiseen paikkaan, sekä peitän kaikki kaivantoni.
5. Löytöjen suhteen toimin sen mukaan, mitä Suomen muinaismuistolaki ja laki löytötavaroista määräävät sekä otan huomioon viranomaisten muut suositukset ja määräykset.
6. En kaiva Museoviraston rauhoittamilla alueilla.
7. Harrastaessani metallinetsintää ymmärrän toimivani SME ry:n edustajana ja toimin hyvien tapojen mukaisesti. En häiritse muita etsinnälläni.
 
Metallinetsintää ohjaa joukko sääntöjä, joista osa on kirjattu Suomen Lakiin, mutta toinen osa taas muodostuu enemmänkin hyväksi havaituista menettelytavoista.
 

Jokamiehenoikeudet

Ympäristöministeriön uusi opas liittyen jokamiehenoikeuksiin valmistuu syyskuun
2012 aikana. ”Opas ei tuo muutoksia jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen kootaan tietoa
oikeuksia koskevasta nykyisestä lainsäädännöstä. Julkaisussa esitellään myös hyviä
käytäntöjä ristiriitatilanteiden välttämiseksi.” www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet
 
Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse
maksaa. Lähes 90 prosenttia Suomen maapinta-alasta on jokamiehenoikeudella
käytettävissä ulkoiluun ja virkistäytymiseen.
 
Lähtökohtaisesti maastossa saa harrastaa metallinetsintää, mutta kaivaminen toisen
mailla on hieman harmaata aluetta. Rikoslain hallinnanloukkaussäännös (11§) kieltää
aiheuttamasta vähäistä suurempaa haittaa kaivamalla toisen maata. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kaivaminen on hyväksyttävää niin kauan kuin ympäristö pysyy saman
näköisenä eikä löytöjen kaivaminen maasta aiheuta vahinkoa ympäristölle, kuten puiden
juurille. Ylös kaivetut roskat tulee myös viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen.
 
Joukkopiipparoinnin suunnittelussa tulee huomioida että jokamiehenoikeudet koskevat
vain yksittäisiä henkilöitä tai pieniä ryhmiä. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
mukaan jo parinkymmenen hengen joukosta olisi maanomistajalta etukäteen hankittava
lupa, koska tällainen joukko voi aiheuttaa maastossa tahtomattaan vahinkoa. Lisäksi
myös yksittäisen liikkujan tai pienen ryhmän on syytä muistaa, että liikkumiseen niillä
yksityisteillä, joita kunta tai valtio ei ole avustanut, on kysyttävä lupa tienomistajalta.
 
 

Luvanvaraisuus

Suomessa metallinetsimen hankinta ja käyttö ei ole luvanvaraista, pois lukien
suojelluilla muinaismuistoalueilla. Muilla alueilla on kuitenkin hyvien tapojen mukaista
hankkia lupa maanomistajalta, varsinkin mitä tulee pihapiireihin ja peltoihin.
 

Kielletyt alueet

Jokamiehenoikeuksia on rajoitettu tietyillä alueilla kuten kansallispuistoissa,
ulkoilualueilla sekä luonnonsuojelualueilla. Lisäksi tulee ottaa huomioon
muinaismuistolaki ja Museoviraston ohjeet liittyen muinasmuistoalueisiin.
 
Museoviraston menettelytapaohjeet:
 

Muinaisjäännökset ja metallinilmaisin
http://www.nba.fi/fi/File/1786/muinaisjaannokset-ja-metallinilmaisin-min...

Metallinilmaisin ja arkeologiset kohteet:
 

Kadonneiden esineiden etsintäpyynnöt

Voit myös ilmoittaa esineen kadonneeksi tällä sivustolla. Ominaisuus on vielä testivaiheessa, mutta lisäyslomake löytyy täältä:
Kadonneiksi ilmoitetut esineet listataan täällä:
 

Löytötietokanta

Löytötietokantaa voi katsella allaolevan linkin kautta
Löytötietokantaan on liitetty karttapohja, jossa näkyvät tietokannassa olevat esineet,
mikäli niille on annettu sijainti.
 

Metallinetsintä ulkomailla

http://www.suomenmetallinetsijat.fi/content/metallinetsint%C3%A4%C3%A4-u...

 

Yhdistyksen järjestämät etsintäretket ja -tapahtumat

Yhdistys tulee järjestämään koulutuksia ja yhteisiä etsintäretkiä sekä -tapahtumia.
Suomen metallinetsijät tulee ilmoittamaan tapahtumista erikseen tämän sivuston
etusivulla. Keskustelua tapahtumista käydään yhdistyksen foorumilla.